Aplikace KulKal.cz: Jak to funguje?

Aplikace KulKal.cz je založena na input-output analýze, která je nejpřesnější, a zároveň nejsložitější metodou pro zjištění ekonomických dopadů větších projektů a organizací. Disponuje nástroji pro kvantifikaci vzájemných vazeb mezi subjekty (odvětvími či sektory) v ekonomice, využívá dat z oficiálních národních statistik i dat zjištěných na konkrétním projektu. Její zakladatel Wasilly Leontief za ni dostal Nobellovu cenu, jde o metodu celosvětově uznávanou a poměrně hojně využívanou.

Meziodvětvová (input-output) analýza je založená na statistikách národních účtů Českého statistického úřadu a tabulkách dodávek a užití, ve kterých jsou zaznamenány toky zboží a služeb mezi jednotlivými odvětvími české ekonomiky. Na rozdíl od jiných metod umožňuje navíc vyčíslit také multiplikační efekty, které jsou způsobeny vazbami zkoumané organizace i jejích návštěvníků na další odvětví ekonomiky (výstup jednoho odvětví je zároveň vstupem dalších odvětví národního hospodářství a naopak). Přímý a nepřímý dopad výdajů návštěvníků dle meziodvětvové analýzy znázorňuje Obrázek 1.

obrázek 1: Přímý a nepřímý efekt výdajů návštěvníků

Pro vyčíslení ekonomických dopadů návštěvníků určitého projektu potřebujeme znát

1. Multiplikátory a koeficienty vybraných produktů (zboží a služeb, které návštěvníci běžně využívají a nakupují – např. ubytování, stravování v restauracích apod.), vypočtené z národních účtů ČSÚ, daňové sazby atd.

Všechny potřebné multiplikátory a koeficienty jsou vypočtené a zabudované do algoritmu výpočtu v aplikaci KulKal. S touto částí tedy nemáte žádnou práci. Pokud vás zajímá výpočet multiplikátorů, prostudujte si celou metodiku. Zde uvádíme jen stručné schéma, jak proces výpočtu funguje: vstupní data o výdajích návštěvníků jsou nejdříve očištěna od daní (DPH, spotřební daně apod.), obchodních marže a importovaného zboží. Dále jsou očištěná data spárována a pronásobena s předem vypočtenými koeficienty a multiplikátory příslušných produktů a ukazatelů. Poté jsou dopady jednotlivých výdajových položek sečteny a tento výsledek je uveden ve výsledcích.

obrázek 2: Schéma výpočtu ekonomických dopadů

2. Informace o návštěvnících a jejich výdajích
Tuto část dat musíte zajistit vy sami. Vstupní data je možné získat z několika zdrojů:

  1. z interní evidence kulturní organizace – např. počet návštěvníků a dostupné informace o nich (např. z předchozích dotazníkových průzkumů)
  2. z dotazníkového šetření mezi návštěvníky - nejpřesnější metoda pro získání informací o návštěvnících.

Kdy průzkum připravit

Jak dotazník připravit

Metody šetření

Počet dotazníků

počet sesbíraných dotazníků nelze jednoznačně stanovit, avšak doporučuje se minimálně několik desítek dotazníků za každou skupinu návštěvníků, většinou celkově bývá dotazníků v řádu stovek (skupiny mohou být rozděleny například dle místa bydliště, jelikož místní návštěvníci budou mít jistě jinou motivaci k cestě, strukturu a výši výdajů než návštěvníci z jiného kraje či ze zahraničí). V aplikaci je roletka na zadávání skupin dle těchto kritérií:

(Například odhadem víme, že na akci přijíždí 10 % návštěvníků ze zahraničí. To znamená, že musíme mít vzorek 500 dotazníků, aby přibližně 50 bylo od cizinců.)

Zpracování dotazníků

Výsledky